BARCODE

Barcode

BAR CODES USED:

  • 1D bar code.
  • 2D PDF 417 bar codes.
  • Matrix codes QR o Aztec.

HARDWARE:

  • 1D Barcode Readers.
  • 2D Barcode Readers.
  • Badge Printers.
  • Label Thermal Printers

TECHNOLOGIES